بازرگانی عزیزی با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه ساختمانی در استان مازندران و سطح کشور توانسته است تا امروز بیش از ۵۰۰۰ واحد اداری، تجاری ، مسکونی و همچنین مدارس ، بیمارستان و درمانگاه ها که به خودی خود حجم بالای پروژه ها نشان‌دهنده میزان رضایت بالای کارفرمایان نیز می‌باشد را اجرا نماید.
مهندس عزیزی مدیریت مجموعه،رضایت کارفرما و مدیران پروژه را بعنوان یک اصل فراموش نشدنی در تمامی پروژه ها بکار گرفته است

گچ پلیمری
ردیف عنوان پروژه
1مجتمع عظیم 500 واحدي سازه پایدار قرن (نیروي انتظامی )واقع در هولاي شهرستان ساري
2مجتمع عظیم 320واحدي نیروي هوایی واقع در باقر تنگه شهرستان بابلسر
3مجتمع عظیم 320 واحدي فرهنگیان واقع در شهرستان فریدونکنار( اجراي 5000 متر مربع عرشه فوالدي با مصالح)
4مجتمع عظیم 250 واحدي مسکن مهر واقع در شهرك امام شهرستان بهشهر
5مجتمع عظیم 152واحدي کارکنان غله استان مازندران واقع در شهرستان فریدونکنار
6پروژه عظیم 114 واحدي مجتمع گلها واقع در پشت پارك نوشیروانی شهرستان بابل
7برج 27 طبقه عرش واقع در انتهاي بلوار طالقانی شهرستان بابلسر
8برج 22 طبقه آرا واقع در پارکینگ صفر شهرستان بابلسر
9برج 22 طبقه ماکسیز واقع در دریاي 28 شهرستان محمودآباد
10برج 18 طبقه جناب آقاي دکتر موسوي واقع در جنب اداره دارایی شهرستان ساري
11برج 18 طبقه مهندس کاویان واقع در جنب جنوبی پل امام رضا شهرستان بابلسر
12برج 18 طبقه مهندس نوبخت – ورزي واقع در دور میدان صبا شهرستان سرخرود
13برج 18 طبقه جناب آقایان روحی و مهدوی واقع در خیابان اسحاقی ۳۴ فریدونکنار
14برج 18 طبقه جناب آقاي گرجیان واقع در اسحاقی ۳۶ فریدونکنار
15برج 17 طبقه آقای مهندس فرجی واقع در نبش ولیعصر ۲۳ بابلسر
16برج 15 طبقه جناب آقاي مهندس بابکی واقع در شهرستان فریدونکنار
17برج 15 طبقه مهندسان بابل جنب میدان مادر واقع در شهرستان بابل
18برج 14 طبقه عرش واقع در پشت بانک ملی مرکزي شهرستان فریدونکنار
19مجتمع 13 طبقه مهندس علیزاده واقع در دور میدان صبا شهرستان سرخرود
20برج 14 طبقه مهندس مصطفی اکبري واقع در اسحاقی 24 فریدونکنار
21برج 14 طبقه جناب آقای آسیمه واقع در پارکینگ ۵ بابلسر
22برج 12 طبقه میلاد جناب آقاي مهندس اکبري واقع در جنب پل میلاد شهرستان فریدونکنار
23برج 12 طبقه جناب آقاي مهندس حسنی واقع در اسحاقی 8 شهرستان فریدونکنار
24برج 12 طبقه آقاي خبازي واقع در اسحاقی 5 شهرستان فریدونکنار
25برج 12 طبقه جناب آقاي مهندس فرج پور ، روبروي دادگستري واقع در شهرستان محمودآباد (درحال ادامه عملیات دیوارچینی )
26
27
28
29
30