۱_ گچ سفیدکاری ۲۵ کیلویی : ۲۰۰۰۰ تومان
۲_ گچ سفیدکاری ۳۰ کیلویی : ۲۴۰۰۰ تومان
۳_ گچ سفیدکاری ۴۰ کیلویی : ۳۲۰۰۰ تومان
۴_ گچ میکرونیزه ۲۵ کیلویی : ۲۳۵۰۰ تومان
۵_ گچ میکرونیزه ۳۰ کیلویی : ۲۸۰۰۰ تومان
۶_ گچ گیپتون ( بتوگیپس) ۲۵ کیلویی : ۵۸۰۰۰ تومان
۷_ گچ سیوا دستی( پلیمری دستی) ۳۰ کیلویی : ۶۰۰۰۰ تومان
۸_ گچ سیوا پاششی( پلیمری پاششی ) ۳۰ کیلویی : ۷۰۰۰۰ تومان
۹_ گچ ساتن ۳۰ کیلویی : ۷۲۰۰۰ تومان
۱۰ _ بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی : ۹۰۰۰۰ تومان
۱۱_ ماستیک ۲۰ کیلویی: ۹۴۰۰۰ تومان
۱۲ _ پودر بتونه ۵ کیلویی درزگیر : ۳۳۰۰۰ تومان
۱۳ _ پودر ۵ کیلویی ماستیک : ۳۳۰۰۰ تومان
و۱۴ _ پودر ۵ کیلویی بتونه نقاشی :
۳۳۰۰۰ تومان
۱۵ _ توری فایبرگلاس ۷۵ گرمی : متري ۲۵۰۰۰ تومان
۱۶ _ چسب وال مش پرسلانی ۲۵ کیلویی: ۱۵۵۰۰۰ تومان
۱۷ _ نوار درزگیر کلاف ۳۵۰ گرمی : ۶۵۰۰۰ تومان